Adatvédelmi tájékoztató

www.bulirendszam.hu

Milyen alapelveket követünk adatkezelésünk során?
1. a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az Ön számára
átláthatóan kezeljük.
2. a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból
gyűjtjük és azokat nem kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon.
3. az általunk gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai
szempontjából megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre
korlátozódnak.
4. minden észszerű intézkedést megteszünk annak érdekében, hogy az általunk
kezelt adatok pontosak legyenek, a pontatlan személyes adatokat
haladéktalanul töröljük vagy helyesbítjük.
5. a személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy Ön, csak a személyes
adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyen azonosítható.
6. megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a
személyes adatok megfelelő biztonságát az adatok jogosulatlan vagy
jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy
károsodásával szemben.
az Ön személyes adatait...
7. az Ön előzetes tájékoztatáson alapuló és önkéntes hozzájárulása alapján és
csakis a szükséges mértékben és minden esetben célhoz kötötten kezeljük,
azaz gyűjtjük, rögzítjük, rendszerezzük, tároljuk és felhasználjuk.
8. egyes esetekben az Ön adatainak kezelése jogszabályi előírásokon alapul és
kötelező jellegű, ilyen esetekben erre a tényre külön felhívjuk az Ön figyelmét.
9. szolgáltatásunk végzéséhez az Ön személyes adatainak kezelésére feltétlen
szükségünk van, de harmadik feleknek is fűződik jogos érdeke ehhez, például
online, vagy offline fizetés, áru kiszállítás, honlapunk működtetése, fejlesztése
és biztonsága.
Melyek a főbb irányadó jogszabályok tevékenységünkre?
 a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az
Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR)
 az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény - (Info tv.)
 a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
 az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi
CVIII. törvény - (Eker tv.)
 az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény - (Ehtv)
Mi az a hozzájárulás?
Személyes adatai megadásával Ön hozzájárulását adja adatai kezeléséhet, és elfogadja
adatvédelmi tájékoztatónkat, illetve adatvédelmi szabályzatunkat.
Milyen adatokat kezelünk és milyen jogcímen, meddig tároljuk azokat?
Érintettek köre: a www.bulirendszam.hu honlap látogatóinak internezetési
adatai
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása az információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §
(3) bekezdése.
Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során a szolgáltató a szolgáltatás
működésének ellenőrzése és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a
látogatói adatokat.
A kezelt adatok köre: a látogató IP cím-e illetve azonosítója, a látogatás dátuma és
időpontja, a látogatás során használt operációs rendszerrel és böngészővel
kapcsolatos adatok, az előzőleg meglátogatott oldal címe.
Az adatkezelés időtartama: a honlap megtekintésétől számított 30 nap.
A Google Analytics külső szervere segíti a honlap látogatottsági és egyéb
webanalitikai adatainak független mérését és auditálását. A mérési adatok
kezeléséről az adatkezelő a www.google-analytics.com címen tud részletes
felvilágosítást nyújtani.
Érintettek köre: a www.bulirendszam.hu honlapon vásárlók adatai
Az adatkezelés jogalapja: az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001.
évi CVIII. törvény - (Eker tv.
Az adatkezelés célja: a megrendelések teljesítéséhez - gyártás, számlázás,
kiszállítás - szükséges adatok felhasználása.
A kezelt adatok köre
• név,
• saját e-mail cím,
• számlázási név, cím (irányítószám, település, közterület neve, házszám),
• szállítási cím (irányítószám, település, közterület neve, házszám),
• telefonszám
• bankkártyás vásárlás esetén a bankkártya adatai
Az adatkezelés időtartama: A rendelés során megadott személyes adatok kezelése
az áru megrendelésével kezdődik és annak kérelemre történő törléséig tart.
A jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek
teljesítését, valamint az egyéb módon esetleg adott további hozzájárulások alapján történő
adatkezeléseket ez nem érinti.
Mit kell tudni még a honlapunkkal kapcsolatos adatkezelésünkről?
A személyes adatokat Ön önkéntesen bocsátja rendelkezésünkre vásárlása során,
éppen ezért kérjük, hogy adatai közlésekor fokozatosan ügyeljen azok valódiságára,
helyességére és pontosságára, mert ezekért Ön felelős. A helytelen, pontatlan vagy
hiányos adat akadálya lehet a szolgáltatásaink igénybevételének (rossz e-mail cím
vagy telefonszám).
Amennyiben Ön nem a saját, hanem más személy személyes adatait adja meg, úgy
vélelmezzük, hogy Ön az ehhez szükséges felhatalmazással rendelkezik.
Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor ingyenesen visszavonhatja
 az adatkezeléshez hozzájárulás visszavonásával, illetve
 a regisztráció során feltétlen kitöltendő bármely adat kezeléséhez vagy
felhasználásához való hozzájárulás visszavonásával vagy zárolásának
kérésével.
A hozzájárulás visszavonásának regisztrálását – technikai okokból – 8 napos
határidővel vállaljuk, azonban felhívjuk a figyelmét arra, hogy jogi kötelezettségünk
teljesítése vagy jogos érdekeink érvényesítése céljából bizonyos adatokat a
hozzájárulás visszavonása után is kezelhetünk.
Megtévesztő személyes adat használata esetén, illetve ha valamelyik látogatónk
bűncselekményt követ el vagy rendszerünket támadja, adatait haladéktalanul
töröljük, illetve – szükség esetén – megőrizzük azokat a polgári jogi felelősség
megállapításának vagy büntető eljárás lefolytatásának időtartama alatt.
Hogyan garantáljuk az adatok biztonságos tárolását?
A www.bulirendszam.hu számítástechnikai rendszerei és egyéb adatmegőrzési helye
a székhelyén (1119 Budapest, Hadak útja 6.) található meg.
A ww.bulirendszam.hu a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása
során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti,
hogy a kezelt adat:
a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
c) változatlansága igazolható (adatintegritás);
d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.
A www.bulirendszam.hu az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a
jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés
vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az
alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
A www.bulirendszam.hu a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan
műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés
biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező
kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.
A www.bulirendszam.hu az adatkezelés során megőrzi:
a) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre
jogosult;
b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének
pontosságát és teljességét;
c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak
szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és
rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.
A www.bulirendszam.hu informatikai rendszere egyaránt védett a számítógéppel
támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, továbbá a
számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető
támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű
védelmi eljárásokkal gondoskodik.
Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek,
protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati
fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy
az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a
szolgáltató megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak
érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson
minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az
alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.
Mikor kerülhetnek törlésre az Ön adatai?
a) kezelése jogellenes;
b) az érintett – a kötelező adatkezelés esetét kivéve – kéri;
c) az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve,
hogy a törlést törvény nem zárja ki;
d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben
meghatározott határideje lejárt;
e) azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.
Az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a
rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az
érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető,
ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
Az Adatkezelő helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet,
továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára
továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel
az érintett jogos érdekét nem sérti.
A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 30 nap áll az adatkezelő
rendelkezésére. Amennyiben az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy
törlés iránti igényét nem teljesíti, 30 napon belül írásban közli az elutasítás indokait.
A www.bulirendszam.hu a helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az érintettet,
továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára
továbbította. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az
érintett jogos érdekét nem sérti.
Melyek az Ön jogai és jogorvoslati lehetőségei?
Ön az adatkezelésről
 tájékoztatást kérhet,
 kérheti az általunk kezelt személyes adataik helyesbítését, módosítását,
kiegészítését,
 tiltakozhat az adatkezelés ellen és kérheti adatai törlését valamint zárolását (a
kötelező adatkezelés kivételével),
 bíróság előtt jogorvoslattal élhet,
 a felügyelő hatóságnál panaszt tehet, illetve eljárást kezdeményezhet
(https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html).
Az Ön kérelmére tájékoztatást adunk az Ön, általunk kezelt, illetve az általunk –
vagy a megbízott adatfeldolgozónk által – feldolgozott
 adatairól,
 azok forrásáról,
 az adatkezelés céljáról és jogalapjáról,
 időtartamáról, ha pedig ez nem lehetséges, ezen időtartam
meghatározásának szempontjairól,
 az adatfeldolgozóink nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő
tevékenységükről,
 adatvédelmi incidensek körülményeiről, hatásairól és az elhárításukra
valamint megelőzésükre tett intézkedéseinkről, továbbá
 az Ön személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról
és címzettjéről.
A www.bulirendszam.hu a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt,
legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a
tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos
adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott
be.
Az érintett tájékoztatását az www.bulirendszam.hu mint adatkezelő csak
törvényben meghatározott esetekben tagadhatja meg. A tájékoztatás
megtagadása esetén az adatkezelő írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás
megtagadására mely törvényi rendelkezés alapján került sor. A felvilágosítás
megtagadása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat,
továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a
továbbiakban: Hatóság) fordulás lehetőségéről. Az elutasított kérelmekről az
adatkezelő a Hatóságot évente a tárgyévet követő év január 31-éig értesíti.
Milyen esetekben tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen?
Ön tiltakozhat, ha
a) a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre
vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy
harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az
adatkezelést törvény rendelte el;
b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés,
közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
c) törvényben meghatározott egyéb esetben.
Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az
adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti,
és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett
intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes
adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog
érvényesítése érdekében.
Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az
ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.
A www.bulirendszam.hu az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény
rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az
adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát
megállapította.
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat.
A bíróság az ügyben soron kívül jár el.
A www.bulirendszam.hu köteles bizonyítani azt, hogy az adatkezelés a
jogszabályban foglaltaknak megfelel. Az adattovábbítás jogszerűségét az adatátvevő
köteles bizonyítani.
A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása
szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is
megindítható. Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás
megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált
adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának
figyelembevételére, illetve az adatátvevő által kért adat kiadására kötelezi.
A www.bulirendszam.hu az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az
adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az
adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső
elháríthatatlan ok idézte elő.Nem téríti meg a kárt, amennyiben az a károsult
szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.
Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
 Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
 Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
 Telefon: +36 (1) 391-1400
 Fax: +36 (1) 391-1410
 E-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap:https://naih.hu/

Kik vagyunk?
Név: Surján András e.v.
Székhely és levelezési cím: 1119 Bp. Hadak útja 6.
Telefonszám: +36 70 332 2299
Email cím: info@bulirendszam.hu
Kik dolgoznak még fel a személyes adatokat adatkezelésünk során?
Cégnév - Cím - Tevékenység
Bezzeg Annamária - 2230 Gyömrő, Gyóni G.u.42 - könyvelés
Magyar Posta ZRT. - 1138. Budapest, Dunavirág u. 2-6. - MPL futárszolgálati
tevékenység
OTP Mobil Szolgáltató Kft.1093 Budapest, Közraktár u. 30. - bankkártyás fizetés
CIB Bank - 1027 Budapest, Medve u. 4-14. - átutalásos fizetés és pénztári befizetés
esetén
Magyar Posta ZRT. - 1138. Budapest, Dunavirág u. 2-6. - csekkes fizetés esetén
Feldobox Kft. - 1027 Bp. Bem rapart 56. fsz.1. - AJI kártyás fizetés esetén
Értelmező fogalmak az Ön segítségére
1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy –
közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat;
3. hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása,
amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését
adja a rá vonatkozó személyes adatok teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő
kezeléséhez
4. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését
kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
5. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok
kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt)
vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott
adatfeldolgozóval végrehajtatja;
6. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely
művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése,
rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása,
nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése
és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának
megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy
azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta,
íriszkép) rögzítése;
7. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő
hozzáférhetővé tétele;
8. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
9. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk
többé nem lehetséges;
10. adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése
céljából;
11. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges
vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
12. adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai
megsemmisítése;
13. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok
elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és
eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az
adatokon végzik;
14. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése
alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - az
adatok feldolgozását végzi;
15. harmadik fél: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az
adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

Copyright (c) 2008-2023 bulirendszam.hu
Simple Vásárlói tájékoztató